Dotace na výměnu kotlů v domácnostech

Základní informace k programu

Program na výměnu zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje bude určen pro majitele rodinných domů ve Zlínském kraji (fyzické osoby vlastnící nebo spoluvlastnicí objekt), využívající jako hlavní zdroj tepla kotel na pevná paliva s ručním přikládáním. Tento starý zdroj tepla bude moci být vyměněn za:

  • Kotel na pevná paliva
  • Plynový kondenzační kotel
  • Tepelné čerpadlo
  • Instalace solárně termických soustav pro přitápění nebo přípravu teplé vody
  • „Mikro“ energetická opatření

Dotaci však nebude možné využít na:

  1. Výměnu kotle spalujícího výhradně biomasu za kotel spalující uhlí, ani za kotel spalující uhlí a biomasu.
  2. Výměnu kotle s automatickým přikládáním paliva.
  3. Výměnu zdroje tepla, který není hlavním zdrojem vytápění a není prokazatelně v provozu. (Lze tedy vyměnit kotel v rodinném domě, který je vytápěn dvěma zdroji, pokud se jedná o výměnu zdroje, který je hlavním zdrojem vytápění.)
  4. Výměnu zdroje tepla v rodinných domech, kde byl v minulosti, nejdříve od 1. 1. 2009, zdroj podpořen z programů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze společných programů na podporu výměny kotlů (kraje a Ministerstva životního prostředí). Ve všech případech, kdy byl zdroj podpořen z některého dřívějšího dotačního titulu, musí být dodrženy podmínky udržitelnosti dle tehdejších pravidel podpory zakotvené ve smlouvě o poskytnutí podpory.

Podporu bude možné poskytnout také na již provedenou výměnu starého kotle, pokud bude zrealizována po 15. 7. 2015 (včetně) a pokud nově instalovaný zdroj tepla bude splňovat požadavky na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie a bude uveden v seznamu registrovaných výrobků, zveřejněném na www.opzp.cz. V tomto případě doporučujeme případným žadatelům, aby si při výměně zajistili fotodokumentaci původního kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, fotodokumentaci odstranění starého kotle, fotodokumentaci instalace nového zdroje tepla, potvrzení o likvidaci starého kotle (ze sběrného dvora nebo oprávněné firmy), faktury týkající se realizace výměny zdroje tepla a doklady o úhradě výdajů spojených s výměnou. Kompletní seznam dokumentů, které budou muset být přiloženy k žádosti o dotaci a následně s vyúčtováním poskytnuté dotace, bude zveřejněn společně s vyhlášením Programu. Na výměnu zdroje tepla v domácnostech Zlínského kraje bude poskytnuta v jednotlivém případě dotace ve výši 70 % – 85 % z výdajů vynaložených na výměnu kotle, na provedení „mikro“ energetického opatření a na související práce. Maximální výše dotace je však dána příslušným procentem z nejvýše 150 tis. Kč. Konkrétní procento bude odpovídat typu nově instalovaného zdroje tepla a místu (obci) realizace výměny. Předpokládáme vyhlášení programu na konci roku 2015 s příjmem žádostí od ledna 2016 (tyto termíny jsou orientační). Žádost o získání dotace bude muset být vyplněna na předepsaném formuláři, který bude zveřejněn společně s vyhlášením Programu, a bude možné ji předkládat osobně anebo poštou na Krajský úřad Zlínského kraje.

Aktuální informace sledujte na http://www.krzlinsky.cz/program-vymeny-zdroju-tepla-v-domacnostech-kotlikove-dotace-op-zp–cl-3259.html.

Veškeré dotazy směřujte na kontaktní email: kotliky@kr-zlinsky.cz anebo můžete využít telefonické kontakty pracovníků Oddělení dotačních programů: 577 043 825 (Ing. Petr Hasala), 577 043 833 (Ing. Kristýna Drahotůská), 577 043 826 (Ing. Petr Valášek).

Nejčastější dotazy ke kotlíkové dotaci

Kontaktní údaje

Obec Zlechov
Zlechov č.p. 540,  687 10 IČ: 00291609

Číslo účtu: 3121721/0100


Starosta
572 597 340
Účetní 572 597 810
Úřadovna 572 597 339

Pondělí a Středa
07:00 – 17:00
Úterý a Čtvrtek
07:00 – 15:00
Pátek
07:00 – 12:00
Sobota-Neděle
Zavřeno

Veřejná sbírka

Akce v okolí

Kalendář akcí

Hlášení škody v obci

Kde nás také najdete?