Základní škola

logozsa

Zajišťujeme

Školákům

Zdraví

Lásku

Entuziasmus

CHování

Ochotu

Vzdělání

Základní škola Zlechov je vesnická škola rodinného typu s 1. – 5. postupným ročníkem a školní družinou. Nachází se ve středu obce. Kapacita školy je 100 žáků. V posledních letech dosahuje škola naplněnost kolem 80 žáků.

Snažíme se být školou, která:

  • vytváří pohodové školní prostředí se vzájemnou tolerancí sebe navzájem
  • učí potřebě vzdělávat se – nesnažit se o vstřebání encyklopedických vědomostí, ale o vzdělávání podle schopností žáka, utváří jeho osobnost a vztah ke vzdělávání
  • rozumí svým žákům – má zájem o to jaký bude člověk, nejen co umí či neumí z učebních osnov
  • vybaví žáky co nejlepšími jazykovými znalostmi – jazykové zaměření
  • začleňuje žáky – se speciálními vzdělávacími potřebami, žáky mimořádně nadané, žáky s jinou státní příslušností apod., umožňuje jim vzdělávání podle individuálních vzdělávacích plánů
  • maximálně využívá informační technologie – využití počítačové učebny i v odpoledního rámci ŠD, interaktivní tabule , poslech CD, sledování DVD
  • nabízí sportovní a jiné zájmové vyžití – pravidelná plavecká výuka, sportovní soutěže, široká nabídka zájmových kroužků v odpoledním čase
  • rozvíjí zásady preventivního programu – besedy na téma mezilidských vztahů, snaha o odhalování náznaků šikany, nabídka volnočasových aktivit
  • nabízí rodičům volný přístup do hodin a vyzývá je k aktivnímu zapojení do školních činností a procesu vzdělávání
  • zajímají nás názory našich žáků a jejich rodičů – dotazníky, schránka důvěry

Poslání školy:

Naše škola chce žákům zajistit kvalitní základní všeobecné vzdělání orientované na životní praxi.

Naše vzdělávací metody rozvíjí u žáků samostatnost, tvořivost. Podporujeme osobnostní a sociální výchovu dětí i komunikační dovednosti. Posilujeme sebedůvěru dětí, smysl pro úctu, slušnost, vzájemnou toleranci. Cílem je naučit žáka, jak se má efektivně učit.

Snažíme se dětem předat jednotlivé kompetence tak, aby co nejvíce dětí bylo kvalitně připraveno k přijetí na gymnázium či do výběrových škol.

Počty dětí ve třídách se pohybují kolem 15 žáků. Tento stav je pro učitele i žáky ideální. Při tomto malém počtu mají učitelé možnost žáky dobře poznat. Vyučující mohou podchytit nadané žáky a mohou toto nadání a talent žáků rozvíjet. Včas mohou být odhaleni také žáci, kteří potřebují zvýšenou péči a může jim být  ihned poskytována potřebná pomoc v rámci inkluze.

Škola podporuje psychické a fyzické zdraví, respektuje zásadu zdravého učení.

Na velmi dobré úrovni je na naší škole prevence sociálně patologických jevů. Vyučující se snaží podněcovat žáky ke smysluplnému využívání volného času i po skončení vyučování ve ŠD a v zájmových aktivitách. Škola nabízí několik zájmových kroužků, počítačový, přírodovědný, turistický, sportovní, výtvarný, aerobik, břišní tance, keramický, či slovácký kroužek. Žáci se mohou zapojit do výuky hry na hudební nástroje nebo angličtiny pro nejmenší. Na vedení kroužků se podílejí také rodiče dětí. Kromě nabídky kroužků organizujeme řadu mimoškolních aktivit. Do výuky jsou zařazovány regionální prvky – Tři králové, fašank, velikonoční zvyky, stavění máje, hody, udržování vánočních zvyků a obyčejů…

Důraz je na naší škole věnován i environmentální výchově. Chceme vychovat člověka, který je řádným občanem, dodržujícím zákony, který zároveň ví, jak se v přírodě pohybovat a objevovat její krásno a zajímavosti. Vedeme žáky k tomu, aby více poznávali prostředí, ve kterém žijí a které je odmalička obklopuje. Jen tak se naučí zamýšlet nad tím, jestli by mohly samy různé situace ovlivnit či změnit.

Mezi každoroční akce pro děti patří drakiáda, recitační soutěž, beseda s policií a členy hasičského záchranného sboru. Dlouholetou tradici mají předvánoční besídky a besídky ke Dni matek. V adventním čase učitelé pečou se žáky perníky či vizovické pečivo, učí je lití svíček a zdobení perníků či základům aranžování. Na přání dětí tradičně organizujeme Čertovskou školu. Zajíždíme s dětmi do domova pro seniory za zlechovskými spoluobčany. Připravujeme pro ně vystoupení a vyrábíme dárky. Nejzdařilejší bývá karneval na ukončení 1. pololetí. Získal si oblibu u dětí ze širokého okolí.

Škola spolupracuje s místní knihovnou, sportovci, kynology i se Sborem pro občanské záležitosti. Děti vystupují při příležitosti zlatých svateb a vítání dětí do života. Ve spolupráci s obecním úřadem uskutečňujeme jarní a podzimní sběr starého papíru. Několikrát do roka pomáhají žáci při úklidu veřejného prostranství ve středu obce a v okolí školy. Rodiče pomáhají škole při organizování školního plesu, při oslavě Dne dětí a Mikuláše. Zapojují se také do spaní ve škole, pořádaného k ukončení školního roku, nebo táboráku.

Podmínky školy

V budově školy je 5 tříd a 2 odborné pracovny. Budova školy má světlé, čisté a estetické prostory. Na vzhledu školy se podílejí ve velké míře také žáci a jejich učitelé. Prostory pro výuku jsou dostatečné. Ve všech třídách je koberec, který je využíván při výuce, relaxaci žáků i k pohybovému vyžití o přestávkách. Žákům rovněž slouží učebna na výuku jazyků a počítačová učebna. V areálu školy se nachází altán – učebna v přírodě, kterou žáci využívají k  výuce i pro zájmovou činnost. Využíváme žákovskou knihovnu a školní zahradu. Pro sledování výukových programů slouží interaktivní tabule a DVD přehrávač. Škola má kvalitní hygienické zázemí – šatny  se skříňkami a WC v souladu s normami.

K pohybovým aktivitám žáci využívají tělocvičnu, sportovní areál s doskočištěm a průlezkami. V době volna a přestávek žáci mohou využívat všech prostor školy vždy po dohodě s vyučujícím. Materiální vybavení je dostatečné, na tvorbě mnoha pomůcek se podílejí učitelé i sami žáci.

Kontaktní údaje

Obec Zlechov
Zlechov č.p. 540,  687 10 IČ: 00291609

Číslo účtu: 3121721/0100


Starosta
572 597 340
Místostarosta  572 597 399
Úřadovna 572 597 339

Pondělí a Středa
07:00 – 17:00
Úterý a Čtvrtek
07:00 – 15:00
Pátek
07:00 – 12:00
Sobota-Neděle
Zavřeno

Dotace
Hlášení škody v obci

Akce v okolí

Kalendář akcí

Kde nás také najdete?