Zajímá nás Váš názor

Jak jsme avizovali ve zpravodaji č.1/2020, rubrika byla z důvodu velkého rozsahu příspěvků přesunuta na web obce, kde najdete všechny zaslané dotazy v plném rozsahu a reakce k zaslaným dotazům.

Zvolte si číslo zpravodaje:

Dotazy zaslal Bc. Pavel Klučka, Zlechov 276

Je to zodpovědné hospodaření obce?

Chtěl bych se vyjádřit k zodpovědnému hospodaření obce ve smyslu nákupu služebního automobilu. Jako zastupiteli obce je mi známo, že v rozpočtu na rok 2020 si starosta obce při tvorbě rozpočtu vyhradil částku 500.000 Kč na nákup služebního automobilu. Já osobně jsem s tímto nesouhlasil, ovšem na tuto položku reagoval místostarosta Zajíc slovy cituji: „minimálně oktávku“. Na můj dotaz proč a z jakého důvodu se služební automobil kupoval, mi bylo zcela nekonkrétně ze strany starosty obce sděleno, že je to pro potřeby obecního úřadu. Nevím, zda v dnešní ekonomicky velmi nestabilní době, je zrovna toto tak nutná a potřebná obecní investice. Na můj konkrétní dotaz bylo odpovězeno obecně, takže není vůbec jasné, k čemu je nákup služebního automobilu potřeba, resp. k čemu bude sloužit? Starosta mi odpověděl, že automobil se vybíral 4 měsíce v poměru cena/výkon. Pokládám si otázku, k čemu potřebuje služební automobil výkon, neměl by se orientovat spíše na spotřebu, aby byly co nejnižší náklady ze strany obce? Ke služební cestě ze Zlechova do Uherského Hradiště jistě tolik výkonu nepotřebuje. Odpověď starosty, že spotřeba služebního automobilu je 4,2 l je zcela iluzorní právě proto, že bude pravděpodobně jezdit zejména tyto krátké trasy a uváděná spotřeba je výrobcem deklarována za optimálních laboratorních podmínek. Je opravdu natolik prioritní, aby se kupoval služební automobil v ceně 354.000 Kč na služební cesty do Uh. Hradiště, možná Zlína nebo Brna, nebo snad starosta jezdí někam jinam? Pokud jezdí, tak je otázka proč a za jakým účelem? Je vskutku zajímavé, že za minulého starosty p. Ing. Halody, byl k dispozici jeden pracovně služební automobil a stačilo to a to se dělala např. největší investice v historii obce - ČOV. Dotazoval jsem se starostů z okolních obcí a ti mi odpověděli, že jezdí svými vlastními automobily, píší si cestovní příkazy (paušál 1.000 Kč) a pak např. 20-40 km po obci, když objíždí stavby nebo co je potřeba. Potřebuje snad starosta jezdit někam jinam než tito starostové, pokud ano, tak se ptám proč? Pokud mají takový přístup jiní starostové, proč jej nemá náš starosta? Je pro něj takový nepřekonatelný problém jezdit vlastním autem a psát si cestovní příkazy, když to doposud dělal? Uvedené skutečnosti já osobně považuji za projev papalášství. Když už, tak se zcela jistě mohl koupit služební automobil minimálně o 100.000 Kč levnější, zbylé prostředky ušetřit a raději věnovat třeba 5.000 Kč na nákup respirátorů pro důchodce, jak to udělala např. radnice ve Slavičíně. Nadcházející roky nebudou ekonomicky zcela jistě nijak dobré a příjmy obcí se nepochybně zmenší, protože stát na kompenzace prostě nebude mít prostředky. Samozřejmě všude slyšíme, jak to bude stát obcím a krajům kompenzovat, ovšem toto jsou jen sliby. Je zásadní otázkou z čeho, tedy z jakých finančních prostředků státu, tyto kompenzace budou? Starosta by si měl totiž uvědomit jednu zcela zásadní věc. On není žádný ředitel obce a občané nejsou žádní jeho podřízení. Obecní prostředky nejsou jeho peníze, ale jsou to peníze občanů - daňových poplatníků, které obec získává prostřednictvím rozpočtového určení daní. Z těchto daní je starosta placen, a dle mého názoru, velmi slušně placen, takže nevidím důvod, proč by nemohl i nadále používat svůj vlastní automobil. Obec má jediné vlastní příjmy a ty jsou z prodeje majetku, např. když panu Hofmanovi, prodá obecní pozemek. Závěrem si kladu otázku, byl skutečně nákup služebního automobilu v této ekonomicky nestabilní době, za výše uvedenou cenu, nezbytně nutný a je to efektivní využití obecních prostředků?


Odpověď na dotaz č.1

Je to zodpovědné hospodaření obce?

Pane Klučko, měl byste vědět, že starosta si žádnou částku v rozpočtu nevyhrazuje, rozpočet obce schvaluje zastupitelstvo obce a musí být schváleno nadpoloviční většinou všech zastupitelů. Příprava rozpočtu na rok 2020 se probírala na několika schůzích a byl prostor udělat jakýkoliv návrh nebo vznést připomínku. To jste neudělal, tak je nyní bezpředmětné, rok po schválení rozpočtu na rok 2020 vznášet připomínky. Při schvalování rozpočtu jste nebyl proti, ale zdržel jste se.

Spotřeba automobilu při dané cestovní rychlosti uvedená ve velkém technickém průkazu je oficiální údaj výrobce. Pokud tento údaj zpochybňujete, měl byste doložit patřičné dokumenty k vašemu tvrzení. Stanovení spotřeby každého automobilu vychází z přesných matematických výpočtů, kterými se zabývají odborníci jednotlivých automobilek. Poměr cena-výkon neudává výkon automobilu, ale je to poměr ceny ke kvalitě a úrovni výbavy daného vozidla.

Zastupitelstvo obce vyhradilo v rozpočtu obce částku 500 000,- Kč na nákup vozidla. Vozidlo se nakoupilo za 354 000,- Kč, ušetřilo se tedy 146 000,- Kč z veřejného rozpočtu obce. Při velikosti naší obce je nutná mobilita, poznali jsme to při koronavirové krizi, kdy jsme zajišťovali materiál na šití roušek, zajišťovali lékařské, desinfekční a potravinové zásoby, to bohužel vy nevíte, protože jste žádnou pomoc obci, ani našim občanům nenabídl. Automobil využívají také zaměstnanci obce, kteří do dnešní doby v případě cesty na školení či podobně využívali také vlastní automobil. Všechny cesty jsou zaznamenány v knize jízd, proto je snadno dohledatelné, kde v daný okamžik automobil byl.

Nesouhlasím s vámi v tvrzení, že v okolních obcích jezdí většina starostů svými osobními automobily. V okolních obcích jezdí většina starostů služebními vozidly např. (Břestek, Tupesy, Boršice, Buchlovice, Staré Město, Velehrad, Polešovice atd..).

Obec dlouhodobě prodává svůj majetek za stejných podmínek, pokud o tom rozhodne zastupitelstvo obce. Jmenováním pana Hofmana je vyjádření osobní podjatosti vůči jeho osobě. Obec neprodávala majetek jen jemu. Veškeré transakce jsou transparentní a schvalovány zastupitelstvem, o tom svědčí každoroční přezkum hospodaření obce, které je vždy bez výhrad.

O. Machala, starosta


Cenzura ve zpravodaji obce

Krátce bych se chtěl věnovat cenzuře v rubrice zajímá nás Váš názor ve zpravodaji obce. Uvedu pouze několik skutečností. Do minulého čísla zpravodaje obce jsem napsal své připomínky a reakce. Ze strany obce, resp. zastupitelů, mi bylo sděleno, že je to rozsáhlé a bude to dáno na odkaz přes uvedený link. Poskytl jsem i dva naskenované dokumenty, z nichž byl na uvedeném linku zveřejněn pouze jeden, kdežto druhý, který se týkal dopisu právní zástupkyně p. Churého místostarostovi Tománkovi, zveřejněn nebyl. Zaráží mne však další skutečnost, a sice to, že v návrhu na schválení zpravodaje obce, který se před vytištěním zasílá zastupitelům obce, bylo jednoznačně uvedeno, že cituji: “Rubrika Zajímá nás Váš názor je z důvodu nezájmu z řad občanů dočasně pozastavena.“ Já snad nejsem občanem obce? Je důvodem této cenzury to, že mám jako nezávislý zastupitel obce svůj vlastní názor a neskáču tak, jak současná vládnoucí garnitura obce píská? Jako zastupitel obce v rámci demokratického procesu budu vždy hlasovat podle svého vědomí a svědomí a budu vždy upozorňovat na to, co se mi nelíbí a s čím nesouhlasím. Závěrem pouze dodám, že v minulém zpravodaji obce se více jak 2 strany věnují kompostování (nic proti tomu), ale názor občana a zastupitele obce se jaksi nehodí. Kdo z občanů obce se podíval na uvedený link, tak nepochybně viděl, jak mi na mé dotazy a příspěvky, bylo odpovězeno, resp. spíše neodpovězeno. Jelikož do redakční rady zpravodaje obce byl jmenován i starosta obce, předpokládám, že mé příspěvky jako občana obce a zastupitele obce, zveřejňovány asi nebudou.

Závěrem bych chtěl občanům obce popřát pěkné vánoce a dále v této nelehké době, rovněž nejen dobré fyzické, ale i duševní zdraví.


Odpověď na dotaz č.2

Cenzura ve zpravodaji obce

Všechny příspěvky jsou zveřejněny v plném rozsahu a bez jakékoliv úpravy. Z toho důvodu jsme také přesunuli rubriku na web, kde může být zveřejněna v plném rozsahu.

Článek ze zpravodaje 1/2020 byl kompletně uveřejněn na webu v sekci www.obeczlechov.cz/reakce-na-dotazy/. Dokument, který nebyl nahrán byl s jednodenním zpožděním doplněn, protože se přehlédlo, že nebyl nahrán na web.

Příspěvky této rubriky zpravodaje byly projednány na pracovní schůzi zastupitelstva obce se závěrem, aby tato rubrika byla přesunuta na webové stránky obce. Tam bude všem dána větší možnost se vyjádřit včetně možné reakce. Hlavním účelem obecního zpravodaje je informovanost občanů, ne zveřejňování polemik a osobních prezentací.

O. Machala, starosta

Dotazy zaslal Bc. Pavel Klučka, Zlechov 276

Vyjádření k odpovědím místostarosty obce ze zpravodaje obce č. 3/2019

  1. Začnu nejprve od konce. Jestli jsem nebo nejsem ochoten přijmout názory většiny, to je čistě moje záležitost. V minulém režimu jsme tady měli názor jedné vládnoucí strany, taky většiny, ovšem to je naštěstí již za námi. Právě demokracie je o tom, že já nemusím žádný názor většiny přijmout, jelikož mám názor svůj vlastní a jako zastupitel hlasuji vždy podle svého svědomí a ne jestli to je nebo není, názor většiny. Uvedu jeden příklad. Usnesení č. 141/2020 ze zasedání zastupitelstva ze dne 11.02.2020. Dopředu jsem avizoval, že budu hlasovat proti a to z jednoho prostého důvodu. Schválit dodávku a instalaci výtvarných prvků na „Cyklistické stezce svatého Metoděje Boršice - Zlechov“, když ji obec realizuje v délce 800 m, je dle mého názoru, mrhání veřejnými prostředky a osobně se divím, že na takové věci přispívá dotacemi i EU v rámci přeshraniční spolupráce. Dle mého názoru 4 obelisky (výtvarné prvky) za cenu 2 miliony korun, ptám se proč, jakou budou mít funkci a jaký efekt to přinese pro občany obce? Jelikož ust. § 38 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, hovoří jasně: Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku.“ V této souvislosti je třeba zdůraznit, že majetkem obce je i finanční majetek, tedy finanční prostředky, které mají být účelně vynaloženy. V tomto případě já, jako zastupitel obce, mám o účelném využití finančních prostředků na výše uvedené výtvarné prvky, značné pochybnosti a proto jsem v rámci demokracie nesouhlasil s většinou, nikdo totiž nezdůvodnil, proč na délce pouhých 800 m, 4 výtvarné prvky a za takovou cenu. Z jakého důvodu se místo výtvarných prvků raději nezbuduje nějaké využitelné zařízení pro cyklisty, např. lavice, stůl, přístřešek??
  2. V případě psích exkrementů zcela jistě podjatý nejsem, jelikož o podjatosti rozhoduje buď soud, nebo správní orgán, určitě ne místostarosta obce. Mým cílem bylo pouze vyslovit svůj názor jako reakci na článek – Nezodpovědnost majitelů psů, což je mé nezpochybnitelné právo.
  3. Ve věci poldru za rybníkem jsem se ptal pouze na tuto záležitost, vůbec jsem se neptal na odbahnění rybníka a už vůbec ne na narovnání melioračního odpadu před Vinařstvím Jakubík. Pokud toto vše zaznělo, tak se vyjádřím následovně. Já jsem poukazoval na to, že rybník má jednoznačně pozitivnější vliv na životní prostředí. Dále dle mého názoru je jistě v případě budování rybníka jednoznačně větší možnost získání dotace než u suchého poldru a v neposlední řadě v těchto klimatických podmínkách máme mít jednoznačnou snahu o zadržování vody v krajině. Pokud bylo zmíněno narovnání melioračního odpadu před Vinařstvím Jakubík, tak se tedy vyjádřím. Já jako zastupitel budu jednoznačně proti této akci. Důvod je jasný. Proč má obec mrhat prostředky daňových poplatníků  a narovnávat  meliorační odpad, který jí nepatří a na pozemcích, které taky obci neopatří, nebo snad patří?
  4. V otázce prodeje pozemku č. 2684/25 mi nebylo vůbec odpovězeno na mé otázky. Pokud se uplatňuje stanovisko prodeje za cenu danou úředním odhadem, tak proč se v některých obcích prodávají pozemky za tržní ceny?? V tomto kontextu bych chtěl znovu upozornit na ust. §  38 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, kde je stanoveno: Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Porušením povinností stanovených ve větě první a druhé není takové nakládání s majetkem obce, které sleduje jiný důležitý zájem obce, který je řádně odůvodněn. Obec vede účetnictví podle zákona o účetnictví.“ Jinak předpokládám, že na mé otázky, zda byl pouze jediný zájemce, nebo pokud by jiný zájemce nabídl vyšší cenu, jestli by mu byl pozemek prodán, patřičné odpovědi zřejmě nedostanu.
  5. Ve věci realizace chodníků v části od Starého Města na Buchlovice musím reagovat na doslova dezinformace místostarosty Ing. Tománka. Při realizaci chodníku u pana Mrkvy nedošlo pouze k poškození jeho opěrné zdi, ale došlo přímo ke zbourání celé této opěrné zdi a dále k evidentnímu zásahu bagrem do jeho trávníku po celé délce původní opěrné zdi. Tato opěrná zeď zcela jistě nestála celá na pozemcích obce. Vyvstává zde otázka, kdo nařídil zbourání této opěrné zdi a proč bylo s majitelem p. Mrkvou vyvoláno místní šetření až po této události? Rovněž upřesním, že jednání nebylo s odborem dopravy, protože tento odbor takové záležitosti vůbec neřeší, ale s odborem stavebního úřadu a životního prostředí – oddělením dopravního úřadu (silniční správní úřad). Pro upřesnění odbor dopravy vede evidenci řidičů, vozidel, autoškoly, řeší dopravní přestupky apod. a jeho celý název je odbor dopravních a správních agend. Dále, pokud v případě ne připomínek, ale přímo stížnosti občanů, došlo následně k vybourání několika zabetonovaných obrubníků, tak tyto práce provedl zhotovitel zdarma?? Zase to nebylo odsouhlaseno odborem dopravy, ale výše uvedeným odborem stavebního úřadu a životního prostředí - oddělením dopravního úřadu. Pokud místostarosta tvrdí, že naopak byly uznány v rámci celé stavby, méně práce, tak si dovolím požadovat o této skutečnosti nějaký důkaz, a tento případně zveřejnit.
  6. Ve věci autobusové zastávky u domu pana Churého se rovněž vyjádřím. Dostal pan Churý nějak na vědomí, že autobusová zastávka bude přímo před jeho domem?? Konstatování místostarosty, že vše viselo na úřední desce je dle mého názoru, poněkud alibistické. Pokud se předmětná zastávka týká výhradně pana Churého, tak nechápu, proč se doručovalo účastníkům územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou, když předmětná zastávka se týká pouze pana Churého a proč nebo z jakého důvodu, nebyl pan Churý účastníkem řízení. Sdělení, že stavební úřad postupoval v souladu se zákonem je sice možné, ovšem konstatování, že pan Churý mohl podat námitky stejně jako další občané, jejichž připomínky byly akceptovány a zapracovány do projektové dokumentace je sice také možný, jenomže předmětná zastávka se týká pouze a výhradně pana Churého, nikoli jiných občanů obce. Je obecné klišé, když představitel obce tvrdí, že vše bylo v souladu se zákonem. Vyjádření právní zástupkyně pana Churého říká zcela něco jiného, resp. je v něm konstatováno, že místostarosta Ing. Tománek ve zpravodaji obce informuje občany nepravdivě. Ono se to tak vždy tváří, že je to v souladu se zákonem, ale když se podá žaloba k soudu, tak soud mnohdy konstatuje, že to v souladu se zákonem není i když si to představitelé obce mnohdy myslí. Jestliže se projekt rekonstrukce průtahu obcí včetně uvedené autobusové zastávky, připravoval již od roku 2011 a už tenkrát se dohodlo, že autobusová zastávka nebude naproti domu čp. 19, neboť se podle územního plánu výhledově počítá s obslužnou komunikací do nových lokalit pro bydlení a dům pro seniory, tak mne zaráží skutečnost, že se nikdo nehlásí k odpovědnosti! Ono totiž toto řešení dohodlo a schválilo zastupitelstvo obce Zlechov, nikdo jiný. Vyvstává otázka, zda po schválení tohoto řešení, obec pana Churého na toto řešení upozornila?  Jistě existují zápisy ze zasedání zastupitelstva obce v uvedené době, kde takové rozhodnutí musí být ve formě usnesení zapsáno. Jako současný zastupitel obce Zlechov jsem požádal ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, příslušný silniční správní úřad (MěÚ Uherské Hradiště) o zodpovězení několika dotazů.
  1. Z jakého důvodu byla zastávka autobusu (Zlechov-kříž) v rámci rekonstrukce silnice III/05018 Zlechov-průtah přemístěna z původní lokality (naproti domu čp. 19) před dům pana Churého (čp. 21)?
  2. Vzešla tato změna autobusové zastávky z iniciativy obce Zlechov?
  3. Bylo v možnostech obce Zlechov zřídit zastávku na obecních pozemcích naproti obecnímu úřadu (parc. č. 53/2, 3379, 3125)?
  4. Zastávka autobusu u kavárny V koutě (čp. 46) se úplně zrušila, dále se vybudovala nová zastávka naproti Jednoty. Bylo v možnostech obce Zlechov, aby se i původní zastávka Zlechov - kříž posunula až k obecnímu úřadu? Pokud ne, tak z jakého důvodu?

Odpovědi na tyto otázky jsem obdržel z Městského úřadu v Uherském Hradišti dne 4.1.2020 pod č.j.: MUUH-PO/100414/2019/MazN a předkládám je redakci ke zveřejnění.

Z uvedených odpovědí dle mého názoru jasně vyplývá, že původní zastupitelstvo obce Zlechov se snad ani nezabývalo možností zřízení autobusové zastávky naproti obecního úřadu nebo jinde, mimo dům pana Churého. V celkovém shrnutí je můj názor, jako současného zastupitele obce Zlechov, následující. Jistě, že územní a stavební řízení bylo v souladu se zákonem, nebo se to tak alespoň prezentuje, ovšem bylo v souladu se zákonem i rozhodnutí původního zastupitelstva obce Zlechov, umístit autobusovou zastávku výhradně naproti domu pana Churého? Při realizaci opět nebylo jednání s odborem dopravy, ale s odborem výše uvedeným. Pokud bylo jednání, existuje o tomto jednání nějaký zápis nebo protokol? Odpověď ve smyslu, že projekční práce na průtahu obce započaly již v roce 2009-2013 a s autobusovou zastávkou u obecního úřadu se nepočítalo je zdůvodnění alibistické, jelikož nebylo řečeno proč, nebo z jakého důvodu se s tím nepočítalo? Výmluva na prodloužení docházkové vzdálenosti velkému počtu občanů obce je rovněž alibistická, jelikož rozdíl mezi obecním úřadem a současnou autobusovou zastávkou je troufám si říct v řádu několika desítek, možná sta metrů. Pouze podotýkám, že současná nová zastávka naproti Jednoty je v dohledové vzdálenosti právě k dotčeným pozemkům ve vlastnictví obce (naproti obecního úřadu).V tomto kontextu je třeba připomenout zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění a to přímo ust. § 2 odst. 2, kde je stanoveno, že „Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem“ a dále o ust. § 35 odst. 2 cit. zákona, kde je mimo jiné, stanoveno, že „Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.“ Pouze dvě otázky. Je v souladu s výše uvedenými ustanoveními uspokojování potřeby pana Churého, jako občana obce, aby mu před jeho domem, každý den burácely motory a kvílely brzdy autobusů??  Je to uspokojování jeho potřeby zejména co se týče ochrany a rozvoje zdraví??!

V této záležitosti požaduji zveřejnit mnou dokládané písemnosti – odpovědi na mé dotazy podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění ze strany MěÚ Uh. Hradiště – oddělení dopravního úřadu ze dne  02.01.2020  č.j.: MUUH PO/100414/2019/MazN a dále dopis paní Mgr. Machálkové (právní zástupkyně pana Churého), adresovaný místostarostovi obce dne 25.05.2020.


Odpověď na výše uvedené otázky

K výše uvedeným otázkám pana Klučky, bylo dne 10.6.2020 částečně odpovězeno. Na ostatní otázky, které byly položeny přiloženým dopisem nebylo odpovězeno z toho důvodu, že nebyl schopný přijmout argumenty ostatních členů zastupitelstva obce, kteří se snažili na jednotlivé otázky odpovědět a odešel z pracovní schůze. Argumenty, které mu byly slovně prezentovány, byly oprávněné, zákonné a jednoznačně srozumitelné. Všichni zastupitelé, ale i občané, kteří se zajímají o dění v obci, mohou také využít úředních hodin a přijít na obecní úřad, kde se jim určitě dostane vysvětlení k jejich dotazům.

Reakce zaslal Bc. Pavel Klučka, Zlechov 276

Papalášství nezakryje ani alibismus starosty

Chtěl bych se opětovně vyjádřit k nákupu služebního automobilu pro obec, resp. odpovědi starosty. Dle mého názoru je to jednoznačně projev papalášství a nehospodárného nakládání s obecními prostředky. Starosta uvedl, že jsem nebyl proti, mohu jej nyní po této zkušenosti ujistit, že v případě rozpočtu, již budu vždy proti. Starosta ve své odpovědi vůbec neodpověděl, kam bude jezdit a hlavně proč a nevíme to dodnes. Dále uvedl, cituji „Při velikosti naší obce je nutná mobilita, poznali jsme to při koronavirové krizi, kdy jsme zajišťovali materiál na šití roušek, zajišťovali lékařské, desinfekční a potravinové zásoby, to bohužel vy nevíte, protože jste žádnou pomoc obci, ani našim občanům nenabídl.“ Tady bych si dovolil vyjádřit svůj názor. Pokud vím, tak zmíněný služební automobil byl k dispozici až v měsíci srpnu 2020, nebo možná i později. Nouzový stav byl vyhlášen vládou ČR dne 12.3.2020, takže uvedený automobil určitě v té době nesloužil (ani nemohl sloužit) k zajišťování materiálu na šití roušek nebo desinfekce, takže předpokládám, že k této činnosti sloužil automobil stávající. Je zajímavé, že za předchozího starosty jeden automobil stačil. Jestliže se starosta odkazuje na to, že i v jiných obcích jsou služební automobily, tak to je zcela jistě pravda, ovšem troufám si říci, že v těchto obcích se uvedené služební automobily kupovaly ve zcela jiné ekonomické situaci. Dále, pokud starosta uvádí, že já jsem žádnou pomoc obci nenabídl, tak k tomu uvedu, že já jsem kreslil a stříhal látkové roušky (šít bohužel neumím) a moje kolegyně je šily, např. pro pracovníky společnosti RUMPOLD UHB, s.r.o., která našim občanům vyváží popelnice a navíc do nákupu materiálu jsme já i mé kolegyně, vložily vlastní prostředky. Kolik roušek nakreslil, nastříhal nebo ušil starosta pro občany obce? Pokud se týká uvedeného služebního automobilu, tak jako zastupitel obce budu požadovat veškeré informace ohledně jeho využití, povinného ručení, spotřeby PHM, oprav apod., abych měl přehled o tom, kolik nás toto vše bude stát. Znovu opakovaně zdůrazňuji, že finanční prostředky obce jsou nikoli peníze starosty nebo zastupitelů, ale jsou to daně občanů obce a obec je ze zákona povinna je řádně spravovat a efektivně využívat.

Umístění zastávky navrhuje projektant?

Musím se rovněž vrátit k otázce autobusové zastávky před domem pana Churého, jelikož to bylo opět interpelováno vůči zastupitelstvu na jeho posledním zasedání. Já se osobně panu Churému nedivím, když je každodenně obtěžován jak ze strany cestujících, tak i ze strany řidičů autobusů. Na zastupitelstvu padlo, že za to může projektant. Tak to snad ne? To by taky mohl projektant za to, že se zrušila zastávky „V koutě“ a přesunula se naproti obchodu Jednoty. Rovněž padlo, že to je v gesci Kraje (na pozemku obce?). Umístění zastávky je jednoznačně odpovědností předminulého zastupitelstva, ovšem k této odpovědnosti se nikdo nehlásí. Je skutečně zajímavé, že na jedné straně zastupitelstvo rozhodne o zrušení autobusové zastávky „V koutě“ a její nové umístění před obchodem Jednoty, na druhé straně rozhodne pouze o posunutí autobusové zastávky přímo před RD pana Churého. Proč, když byly obě autobusové zastávky naproti, se nerozhodlo i o zrušení autobusové zastávky „Kříž“ a její přemístění jinde? Na můj dotaz, co se stane se současným skleněným přístřeškem pro cestující až se bude bourat nemovitost č.p. 19, starosta obce dopověděl, že to tam už ani zastávka být nemůže. Jaké bude tedy řešení uvedené situace ze strany obce? Chtějí vůbec zastupitelé tento neutěšený stav řešit?

Je počínání obce v souladu se zákonem?

Chtěl bych se vyjádřit k následující skutečnosti. Obec si váží stavebníků RD tak, že jim předkládá ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, - Smlouvu o příspěvku na infrastrukturu. Zde bych nejprve zdůraznil, že občanský zákoník je obecnou právní normou. Pokud obec požaduje uvedený příspěvek, tak se ptám, zda si je vědoma, že občan, který uvedený příspěvek zaplatí, se stává spoluvlastníkem uvedené části infrastruktury? V právním řádu vždy platí, že zvláštní právní předpis, resp. speciální právní úprava, má přednost před úpravou obecnou. Zvláštní právní úprava je v tomto směru zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění. V tomto zákoně je uvedeno HLAVA VI POPLATEK ZA ZHODNOCENÍ STAVEBNÍHO POZEMKU MOŽNOSTÍ JEHO PŘIPOJENÍ NA STAVBU VODOVODU NEBO KANALIZACE § 10c (1) Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace platí vlastník stavebního pozemku zhodnoceného možností připojení na obcí vybudovanou stavbu vodovodu nebo kanalizace po nabytí účinnosti zákona o vodovodech a kanalizacích. Má-li k tomuto stavebnímu pozemku vlastnické právo více subjektů, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně. (2) Poplatek se platí obci, na jejímž území se nachází stavební pozemek uvedený v odstavci 1. (3) Sazba poplatku nesmí přesáhnout rozdíl ceny stavebního pozemku bez možnosti připojení na obcí vybudovanou stavbu vodovodu nebo kanalizace a ceny stavebního pozemku s touto možností. Cena stavebního pozemku v obci se stanoví podle zvláštního právního předpisu v kalendářním roce, ve kterém nabylo právní moci kolaudační rozhodnutí nebo nabyl právních účinků kolaudační souhlas pro stavbu vodovodu nebo kanalizace obcí vybudované. Výše sazby na 1 m2 zhodnoceného stavebního pozemku stanoví obec v obecně závazné vyhlášce, kterou může obec vydat nejpozději v kalendářním roce, kdy nabylo právní moci rozhodnutí podle věty druhé.

Zákon tedy hovoří jasně, pokud chce obec příspěvek, tak ano, ovšem pouze na základě OZV a pouze za vodu a kanalizaci. Obec tento zákon obchází výše uvedenou smlouvou ve smyslu občanského zákoníku, protože žádnou OZV v tomto směru nemá a chce příspěvek i za infrastrukturu další (plyn, elektřina). Toto je dle mého názoru nejen nemorální, ale rovněž i nezákonné. Dále je potřeba si položit další otázky. Z jakých prostředků obec uvedenou infrastrukturu financuje, nejsou to náhodou daně občanů obce, tedy i stavebníků? Nebudou obci uvedení stavebníci náhodou platit daň z nemovitosti? Nezískává obec náhodou na uvedenou infrastrukturu i dotační prostředky, tedy opět daně občanů? Je tedy vůbec morální, požadovat od daňových poplatníků, kteří svými daněmi plní rozpočet obce, ještě další finanční prostředky, které ovšem nelze nazvat daněmi? Dále se pozastavuji nad jednou věcí, kdy starosta na můj dotaz uvedl, že výpočet příspěvku stanovili zastupitelé. Zastupitelé jsou nějací znalci v oboru oceňování nemovitostí nebo rozpočtování staveb? Z jakého důvodu každý stavebník platí jinou částku? Považuje obec toto své jednání, za podporu stavebníků?

Chceme zastavět všechna pole kolem obce?

Chtěl bych se vyjádřit k nákupu pozemků obcí. Obec v poslední době, stále nakupuje pozemky, resp. ornou půdu. Na můj dotaz starosta obce odpověděl, že tyto pozemky jsou ÚP určeny k zastavění. Já osobně s tímto nesouhlasím. Chceme snad zastavět všechna pole v extravilánu obce? Orná půda stále mizí a nelze ji nijak vyrobit, pokud se jednou zastaví, již nikdy ke svému účelu sloužit nebude. Zastavění extravilánu obce má přispět k biodiverzitě a k zadržování vody v krajině? O tomto účelu silně pochybuji. Obec utrácí milionové částky za nákupy pozemků (např. 583.000 Kč od ÚZSVM, 286.000 a 209.000 Kč od soukromých majitelů, fyzických i právnických osob), na druhé straně starosta obce řekne, že dendrologický posudek nebo případné ořezání topolů, z nichž některé jsou zcela jistě za dobou své životnosti, za Kynologickým klubem, je drahé. V tomto kontextu se zamýšlím, proč např. Hlučínská zemědělská, a.s., prodává obci v ceně 26 Kč/m zemědělskou půdu? Proč ji neprodá Agru Zlechov, a.s., které by na této orné půdě zcela jistě zemědělsky hospodařilo? Když obec uvedenou zemědělskou půdu vykupuje, tak se ptám pro koho? Kdo bude na uvedené zemědělské půdě stavět? Budou to známí nebo kamarádi starosty nebo úzká skupina vyvolených? Bude jim obec prodávat tyto pozemky za tržní cenu nebo za cenu znaleckého posudku? Není toto náhodou spekulace s pozemky ze strany obce? Některé vykoupené pozemky jsou v okrajových částech polí, jak se k nim přivede infrastruktura? Kdo bude toto všechno financovat? Majetek obce by měl sloužit buď všem občanům obce, nebo alespoň většině.

Ještě bych se krátce zmínil o dvou věcech. Můj názor ohledně tzv. uměleckých prvků (obelisků) je znám (jsou to zcela neúčelně a nehospodárně využité finanční prostředky), nicméně když už stojí, tak pouze několik otázek. Jak budou tyto obelisky ze strany obce zabezpečeny proti poškození nebo odcizení? Pubertálních sprejerů je v tomto státě dost a sofistikovaných zlodějů rovněž. Stačí připomenout vyřezaný úl, který byl obci odcizen, přestože byl dostatečně těžký. Budou tyto obelisky pojištěny? Pokud ano, kolik to bude obec stát? Dále bych chtěl vznést dotaz ohledně zavlažování fotbalového hřiště. Je takový problém sledovat předpověď počasí, a když dostatečně prší, musí se hřiště zavlažovat? Ono se možná řekne, že voda do puků je tzv. zadarmo, ovšem vrt stál jistě nemálo peněž a elektřina pro závlahy taky není zadarmo. Je tedy skutečně nutné zavlažovat fotbalové hřiště, i když prší?

Reakce zaslal Bc. Pavel Klučka, Zlechov 276

Jako zastupitel obce Zlechov bych se chtěl vyjádřit k jednomu z bodů posledního zastupitelstva obce konaném dne 14.03.2022 v kabinách SK Zlechov. Tímto bodem č. 13 – mimořádná odměna uvolněným členům zastupitelstva, byl návrh místostarosty Ing. Tománka na schválení odměny ve výši 1,65 násobku platu pro starostu obce. Nejde ani tak o to, že je to částka ve výši 99.000 Kč, ale jde o to, že pan místostarosta se odvolával na skutečnost, že je to v souladu se zákonem, resp. ust. § 76 a § 84 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. V tomto směru bych jako zastupitel obce jednoznačně nesouhlasil a také jsem hlasoval proti schválení uvedené odměny starostovi z jednoho prostého důvodu a to, že to nebylo v souladu se zákonem. Zdůvodním to velmi jednoduše. Pan místostarosta Ing. Tománek, odůvodnil navržení odměny tím, že se starosta zasloužil o mimořádný rozvoj obce, že shání dotace a podobné obecné proklamace. Takové zdůvodnění podle mne vůbec neodpovídá zákonným požadavkům, resp. výše uvedeným zákonným ustanovením.

Ustanovení § 76 odst. 1, odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, totiž hovoří jasně - (1) Členovi zastupitelstva obce může obec poskytnout mimořádnou odměnu za splnění mimořádných nebo zvláště významných úkolů obce. (2) Souhrnná výše mimořádných odměn poskytnutých v kalendářním roce uvolněnému členovi zastupitelstva obce nesmí být vyšší než dvojnásobek nejvyšší odměny, která mu v průběhu tohoto kalendářního roku náležela za výkon jím zastávaných funkcí za měsíc.

Z uvedené zákonné dikce tedy jasně vyplývá, že ta navržená odměna je mimořádná a je za splnění mimořádných nebo zvláště významných úkolů obce, což dle mého názoru nic neříkající zásluhy o mimořádný rozvoj obce (nebylo vůbec zdůvodněno v čem ty zásluhy spočívaly) nebo shánění dotací (to je snad povinnost každého starosty) není žádným splněním mimořádného nebo zvláště významného úkolu obce. Z popsaného důvodu jsem uvedený návrh nemohl podpořit.

Kontaktní údaje

Obec Zlechov
Zlechov č.p. 540,  687 10 IČ: 00291609

Číslo účtu: 3121721/0100


Starosta
572 597 340
Účetní 572 597 810
Úřadovna 572 597 339

Pondělí a Středa
07:00 – 17:00
Úterý a Čtvrtek
07:00 – 15:00
Pátek
07:00 – 12:00
Sobota-Neděle
Zavřeno

Veřejná sbírka

Akce v okolí

Kalendář akcí

Hlášení škody v obci

Kde nás také najdete?