Zajímá nás Váš názor

Jak jsme avizovali ve zpravodaji č.1/2020, rubrika byla z důvodu velkého rozsahu příspěvků přesunuta na web obce, kde najdete všechny zaslané dotazy v plném rozsahu a reakce k zaslaným dotazům.

Zvolte si číslo zpravodaje:

Dotazy zaslal Bc. Pavel Klučka

Je to zodpovědné hospodaření obce?

Chtěl bych se vyjádřit k zodpovědnému hospodaření obce ve smyslu nákupu služebního automobilu. Jako zastupiteli obce je mi známo, že v rozpočtu na rok 2020 si starosta obce při tvorbě rozpočtu vyhradil částku 500.000 Kč na nákup služebního automobilu. Já osobně jsem s tímto nesouhlasil, ovšem na tuto položku reagoval místostarosta Zajíc slovy cituji: „minimálně oktávku“. Na můj dotaz proč a z jakého důvodu se služební automobil kupoval, mi bylo zcela nekonkrétně ze strany starosty obce sděleno, že je to pro potřeby obecního úřadu. Nevím, zda v dnešní ekonomicky velmi nestabilní době, je zrovna toto tak nutná a potřebná obecní investice. Na můj konkrétní dotaz bylo odpovězeno obecně, takže není vůbec jasné, k čemu je nákup služebního automobilu potřeba, resp. k čemu bude sloužit? Starosta mi odpověděl, že automobil se vybíral 4 měsíce v poměru cena/výkon. Pokládám si otázku, k čemu potřebuje služební automobil výkon, neměl by se orientovat spíše na spotřebu, aby byly co nejnižší náklady ze strany obce? Ke služební cestě ze Zlechova do Uherského Hradiště jistě tolik výkonu nepotřebuje. Odpověď starosty, že spotřeba služebního automobilu je 4,2 l je zcela iluzorní právě proto, že bude pravděpodobně jezdit zejména tyto krátké trasy a uváděná spotřeba je výrobcem deklarována za optimálních laboratorních podmínek. Je opravdu natolik prioritní, aby se kupoval služební automobil v ceně 354.000 Kč na služební cesty do Uh. Hradiště, možná Zlína nebo Brna, nebo snad starosta jezdí někam jinam? Pokud jezdí, tak je otázka proč a za jakým účelem? Je vskutku zajímavé, že za minulého starosty p. Ing. Halody, byl k dispozici jeden pracovně služební automobil a stačilo to a to se dělala např. největší investice v historii obce - ČOV. Dotazoval jsem se starostů z okolních obcí a ti mi odpověděli, že jezdí svými vlastními automobily, píší si cestovní příkazy (paušál 1.000 Kč) a pak např. 20-40 km po obci, když objíždí stavby nebo co je potřeba. Potřebuje snad starosta jezdit někam jinam než tito starostové, pokud ano, tak se ptám proč? Pokud mají takový přístup jiní starostové, proč jej nemá náš starosta? Je pro něj takový nepřekonatelný problém jezdit vlastním autem a psát si cestovní příkazy, když to doposud dělal? Uvedené skutečnosti já osobně považuji za projev papalášství. Když už, tak se zcela jistě mohl koupit služební automobil minimálně o 100.000 Kč levnější, zbylé prostředky ušetřit a raději věnovat třeba 5.000 Kč na nákup respirátorů pro důchodce, jak to udělala např. radnice ve Slavičíně. Nadcházející roky nebudou ekonomicky zcela jistě nijak dobré a příjmy obcí se nepochybně zmenší, protože stát na kompenzace prostě nebude mít prostředky. Samozřejmě všude slyšíme, jak to bude stát obcím a krajům kompenzovat, ovšem toto jsou jen sliby. Je zásadní otázkou z čeho, tedy z jakých finančních prostředků státu, tyto kompenzace budou? Starosta by si měl totiž uvědomit jednu zcela zásadní věc. On není žádný ředitel obce a občané nejsou žádní jeho podřízení. Obecní prostředky nejsou jeho peníze, ale jsou to peníze občanů - daňových poplatníků, které obec získává prostřednictvím rozpočtového určení daní. Z těchto daní je starosta placen, a dle mého názoru, velmi slušně placen, takže nevidím důvod, proč by nemohl i nadále používat svůj vlastní automobil. Obec má jediné vlastní příjmy a ty jsou z prodeje majetku, např. když panu Hofmanovi, prodá obecní pozemek. Závěrem si kladu otázku, byl skutečně nákup služebního automobilu v této ekonomicky nestabilní době, za výše uvedenou cenu, nezbytně nutný a je to efektivní využití obecních prostředků?


Odpověď na dotaz č.1

Je to zodpovědné hospodaření obce?

Pane Klučko, měl byste vědět, že starosta si žádnou částku v rozpočtu nevyhrazuje, rozpočet obce schvaluje zastupitelstvo obce a musí být schváleno nadpoloviční většinou všech zastupitelů. Příprava rozpočtu na rok 2020 se probírala na několika schůzích a byl prostor udělat jakýkoliv návrh nebo vznést připomínku. To jste neudělal, tak je nyní bezpředmětné, rok po schválení rozpočtu na rok 2020 vznášet připomínky. Při schvalování rozpočtu jste nebyl proti, ale zdržel jste se.

Spotřeba automobilu při dané cestovní rychlosti uvedená ve velkém technickém průkazu je oficiální údaj výrobce. Pokud tento údaj zpochybňujete, měl byste doložit patřičné dokumenty k vašemu tvrzení. Stanovení spotřeby každého automobilu vychází z přesných matematických výpočtů, kterými se zabývají odborníci jednotlivých automobilek. Poměr cena-výkon neudává výkon automobilu, ale je to poměr ceny ke kvalitě a úrovni výbavy daného vozidla.

Zastupitelstvo obce vyhradilo v rozpočtu obce částku 500 000,- Kč na nákup vozidla. Vozidlo se nakoupilo za 354 000,- Kč, ušetřilo se tedy 146 000,- Kč z veřejného rozpočtu obce. Při velikosti naší obce je nutná mobilita, poznali jsme to při koronavirové krizi, kdy jsme zajišťovali materiál na šití roušek, zajišťovali lékařské, desinfekční a potravinové zásoby, to bohužel vy nevíte, protože jste žádnou pomoc obci, ani našim občanům nenabídl. Automobil využívají také zaměstnanci obce, kteří do dnešní doby v případě cesty na školení či podobně využívali také vlastní automobil. Všechny cesty jsou zaznamenány v knize jízd, proto je snadno dohledatelné, kde v daný okamžik automobil byl.

Nesouhlasím s vámi v tvrzení, že v okolních obcích jezdí většina starostů svými osobními automobily. V okolních obcích jezdí většina starostů služebními vozidly např. (Břestek, Tupesy, Boršice, Buchlovice, Staré Město, Velehrad, Polešovice atd..).

Obec dlouhodobě prodává svůj majetek za stejných podmínek, pokud o tom rozhodne zastupitelstvo obce. Jmenováním pana Hofmana je vyjádření osobní podjatosti vůči jeho osobě. Obec neprodávala majetek jen jemu. Veškeré transakce jsou transparentní a schvalovány zastupitelstvem, o tom svědčí každoroční přezkum hospodaření obce, které je vždy bez výhrad.

O. Machala, starosta


Cenzura ve zpravodaji obce

Krátce bych se chtěl věnovat cenzuře v rubrice zajímá nás Váš názor ve zpravodaji obce. Uvedu pouze několik skutečností. Do minulého čísla zpravodaje obce jsem napsal své připomínky a reakce. Ze strany obce, resp. zastupitelů, mi bylo sděleno, že je to rozsáhlé a bude to dáno na odkaz přes uvedený link. Poskytl jsem i dva naskenované dokumenty, z nichž byl na uvedeném linku zveřejněn pouze jeden, kdežto druhý, který se týkal dopisu právní zástupkyně p. Churého místostarostovi Tománkovi, zveřejněn nebyl. Zaráží mne však další skutečnost, a sice to, že v návrhu na schválení zpravodaje obce, který se před vytištěním zasílá zastupitelům obce, bylo jednoznačně uvedeno, že cituji: “Rubrika Zajímá nás Váš názor je z důvodu nezájmu z řad občanů dočasně pozastavena.“ Já snad nejsem občanem obce? Je důvodem této cenzury to, že mám jako nezávislý zastupitel obce svůj vlastní názor a neskáču tak, jak současná vládnoucí garnitura obce píská? Jako zastupitel obce v rámci demokratického procesu budu vždy hlasovat podle svého vědomí a svědomí a budu vždy upozorňovat na to, co se mi nelíbí a s čím nesouhlasím. Závěrem pouze dodám, že v minulém zpravodaji obce se více jak 2 strany věnují kompostování (nic proti tomu), ale názor občana a zastupitele obce se jaksi nehodí. Kdo z občanů obce se podíval na uvedený link, tak nepochybně viděl, jak mi na mé dotazy a příspěvky, bylo odpovězeno, resp. spíše neodpovězeno. Jelikož do redakční rady zpravodaje obce byl jmenován i starosta obce, předpokládám, že mé příspěvky jako občana obce a zastupitele obce, zveřejňovány asi nebudou.

Závěrem bych chtěl občanům obce popřát pěkné vánoce a dále v této nelehké době, rovněž nejen dobré fyzické, ale i duševní zdraví.


Odpověď na dotaz č.2

Cenzura ve zpravodaji obce

Všechny příspěvky jsou zveřejněny v plném rozsahu a bez jakékoliv úpravy. Z toho důvodu jsme také přesunuli rubriku na web, kde může být zveřejněna v plném rozsahu.

Článek ze zpravodaje 1/2020 byl kompletně uveřejněn na webu v sekci www.obeczlechov.cz/reakce-na-dotazy/. Dokument, který nebyl nahrán byl s jednodenním zpožděním doplněn, protože se přehlédlo, že nebyl nahrán na web.

Příspěvky této rubriky zpravodaje byly projednány na pracovní schůzi zastupitelstva obce se závěrem, aby tato rubrika byla přesunuta na webové stránky obce. Tam bude všem dána větší možnost se vyjádřit včetně možné reakce. Hlavním účelem obecního zpravodaje je informovanost občanů, ne zveřejňování polemik a osobních prezentací.

O. Machala, starosta

Dotazy zaslal Bc. Pavl Klučka

Vyjádření k odpovědím místostarosty obce ze zpravodaje obce č. 3/2019

  1. Začnu nejprve od konce. Jestli jsem nebo nejsem ochoten přijmout názory většiny, to je čistě moje záležitost. V minulém režimu jsme tady měli názor jedné vládnoucí strany, taky většiny, ovšem to je naštěstí již za námi. Právě demokracie je o tom, že já nemusím žádný názor většiny přijmout, jelikož mám názor svůj vlastní a jako zastupitel hlasuji vždy podle svého svědomí a ne jestli to je nebo není, názor většiny. Uvedu jeden příklad. Usnesení č. 141/2020 ze zasedání zastupitelstva ze dne 11.02.2020. Dopředu jsem avizoval, že budu hlasovat proti a to z jednoho prostého důvodu. Schválit dodávku a instalaci výtvarných prvků na „Cyklistické stezce svatého Metoděje Boršice - Zlechov“, když ji obec realizuje v délce 800 m, je dle mého názoru, mrhání veřejnými prostředky a osobně se divím, že na takové věci přispívá dotacemi i EU v rámci přeshraniční spolupráce. Dle mého názoru 4 obelisky (výtvarné prvky) za cenu 2 miliony korun, ptám se proč, jakou budou mít funkci a jaký efekt to přinese pro občany obce? Jelikož ust. § 38 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, hovoří jasně: Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku.“ V této souvislosti je třeba zdůraznit, že majetkem obce je i finanční majetek, tedy finanční prostředky, které mají být účelně vynaloženy. V tomto případě já, jako zastupitel obce, mám o účelném využití finančních prostředků na výše uvedené výtvarné prvky, značné pochybnosti a proto jsem v rámci demokracie nesouhlasil s většinou, nikdo totiž nezdůvodnil, proč na délce pouhých 800 m, 4 výtvarné prvky a za takovou cenu. Z jakého důvodu se místo výtvarných prvků raději nezbuduje nějaké využitelné zařízení pro cyklisty, např. lavice, stůl, přístřešek??
  2. V případě psích exkrementů zcela jistě podjatý nejsem, jelikož o podjatosti rozhoduje buď soud, nebo správní orgán, určitě ne místostarosta obce. Mým cílem bylo pouze vyslovit svůj názor jako reakci na článek – Nezodpovědnost majitelů psů, což je mé nezpochybnitelné právo.
  3. Ve věci poldru za rybníkem jsem se ptal pouze na tuto záležitost, vůbec jsem se neptal na odbahnění rybníka a už vůbec ne na narovnání melioračního odpadu před Vinařstvím Jakubík. Pokud toto vše zaznělo, tak se vyjádřím následovně. Já jsem poukazoval na to, že rybník má jednoznačně pozitivnější vliv na životní prostředí. Dále dle mého názoru je jistě v případě budování rybníka jednoznačně větší možnost získání dotace než u suchého poldru a v neposlední řadě v těchto klimatických podmínkách máme mít jednoznačnou snahu o zadržování vody v krajině. Pokud bylo zmíněno narovnání melioračního odpadu před Vinařstvím Jakubík, tak se tedy vyjádřím. Já jako zastupitel budu jednoznačně proti této akci. Důvod je jasný. Proč má obec mrhat prostředky daňových poplatníků  a narovnávat  meliorační odpad, který jí nepatří a na pozemcích, které taky obci neopatří, nebo snad patří?
  4. V otázce prodeje pozemku č. 2684/25 mi nebylo vůbec odpovězeno na mé otázky. Pokud se uplatňuje stanovisko prodeje za cenu danou úředním odhadem, tak proč se v některých obcích prodávají pozemky za tržní ceny?? V tomto kontextu bych chtěl znovu upozornit na ust. §  38 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, kde je stanoveno: Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Porušením povinností stanovených ve větě první a druhé není takové nakládání s majetkem obce, které sleduje jiný důležitý zájem obce, který je řádně odůvodněn. Obec vede účetnictví podle zákona o účetnictví.“ Jinak předpokládám, že na mé otázky, zda byl pouze jediný zájemce, nebo pokud by jiný zájemce nabídl vyšší cenu, jestli by mu byl pozemek prodán, patřičné odpovědi zřejmě nedostanu.
  5. Ve věci realizace chodníků v části od Starého Města na Buchlovice musím reagovat na doslova dezinformace místostarosty Ing. Tománka. Při realizaci chodníku u pana Mrkvy nedošlo pouze k poškození jeho opěrné zdi, ale došlo přímo ke zbourání celé této opěrné zdi a dále k evidentnímu zásahu bagrem do jeho trávníku po celé délce původní opěrné zdi. Tato opěrná zeď zcela jistě nestála celá na pozemcích obce. Vyvstává zde otázka, kdo nařídil zbourání této opěrné zdi a proč bylo s majitelem p. Mrkvou vyvoláno místní šetření až po této události? Rovněž upřesním, že jednání nebylo s odborem dopravy, protože tento odbor takové záležitosti vůbec neřeší, ale s odborem stavebního úřadu a životního prostředí – oddělením dopravního úřadu (silniční správní úřad). Pro upřesnění odbor dopravy vede evidenci řidičů, vozidel, autoškoly, řeší dopravní přestupky apod. a jeho celý název je odbor dopravních a správních agend. Dále, pokud v případě ne připomínek, ale přímo stížnosti občanů, došlo následně k vybourání několika zabetonovaných obrubníků, tak tyto práce provedl zhotovitel zdarma?? Zase to nebylo odsouhlaseno odborem dopravy, ale výše uvedeným odborem stavebního úřadu a životního prostředí - oddělením dopravního úřadu. Pokud místostarosta tvrdí, že naopak byly uznány v rámci celé stavby, méně práce, tak si dovolím požadovat o této skutečnosti nějaký důkaz, a tento případně zveřejnit.
  6. Ve věci autobusové zastávky u domu pana Churého se rovněž vyjádřím. Dostal pan Churý nějak na vědomí, že autobusová zastávka bude přímo před jeho domem?? Konstatování místostarosty, že vše viselo na úřední desce je dle mého názoru, poněkud alibistické. Pokud se předmětná zastávka týká výhradně pana Churého, tak nechápu, proč se doručovalo účastníkům územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou, když předmětná zastávka se týká pouze pana Churého a proč nebo z jakého důvodu, nebyl pan Churý účastníkem řízení. Sdělení, že stavební úřad postupoval v souladu se zákonem je sice možné, ovšem konstatování, že pan Churý mohl podat námitky stejně jako další občané, jejichž připomínky byly akceptovány a zapracovány do projektové dokumentace je sice také možný, jenomže předmětná zastávka se týká pouze a výhradně pana Churého, nikoli jiných občanů obce. Je obecné klišé, když představitel obce tvrdí, že vše bylo v souladu se zákonem. Vyjádření právní zástupkyně pana Churého říká zcela něco jiného, resp. je v něm konstatováno, že místostarosta Ing. Tománek ve zpravodaji obce informuje občany nepravdivě. Ono se to tak vždy tváří, že je to v souladu se zákonem, ale když se podá žaloba k soudu, tak soud mnohdy konstatuje, že to v souladu se zákonem není i když si to představitelé obce mnohdy myslí. Jestliže se projekt rekonstrukce průtahu obcí včetně uvedené autobusové zastávky, připravoval již od roku 2011 a už tenkrát se dohodlo, že autobusová zastávka nebude naproti domu čp. 19, neboť se podle územního plánu výhledově počítá s obslužnou komunikací do nových lokalit pro bydlení a dům pro seniory, tak mne zaráží skutečnost, že se nikdo nehlásí k odpovědnosti! Ono totiž toto řešení dohodlo a schválilo zastupitelstvo obce Zlechov, nikdo jiný. Vyvstává otázka, zda po schválení tohoto řešení, obec pana Churého na toto řešení upozornila?  Jistě existují zápisy ze zasedání zastupitelstva obce v uvedené době, kde takové rozhodnutí musí být ve formě usnesení zapsáno. Jako současný zastupitel obce Zlechov jsem požádal ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, příslušný silniční správní úřad (MěÚ Uherské Hradiště) o zodpovězení několika dotazů.
  1. Z jakého důvodu byla zastávka autobusu (Zlechov-kříž) v rámci rekonstrukce silnice III/05018 Zlechov-průtah přemístěna z původní lokality (naproti domu čp. 19) před dům pana Churého (čp. 21)?
  2. Vzešla tato změna autobusové zastávky z iniciativy obce Zlechov?
  3. Bylo v možnostech obce Zlechov zřídit zastávku na obecních pozemcích naproti obecnímu úřadu (parc. č. 53/2, 3379, 3125)?
  4. Zastávka autobusu u kavárny V koutě (čp. 46) se úplně zrušila, dále se vybudovala nová zastávka naproti Jednoty. Bylo v možnostech obce Zlechov, aby se i původní zastávka Zlechov - kříž posunula až k obecnímu úřadu? Pokud ne, tak z jakého důvodu?

Odpovědi na tyto otázky jsem obdržel z Městského úřadu v Uherském Hradišti dne 4.1.2020 pod č.j.: MUUH-PO/100414/2019/MazN a předkládám je redakci ke zveřejnění.

Z uvedených odpovědí dle mého názoru jasně vyplývá, že původní zastupitelstvo obce Zlechov se snad ani nezabývalo možností zřízení autobusové zastávky naproti obecního úřadu nebo jinde, mimo dům pana Churého. V celkovém shrnutí je můj názor, jako současného zastupitele obce Zlechov, následující. Jistě, že územní a stavební řízení bylo v souladu se zákonem, nebo se to tak alespoň prezentuje, ovšem bylo v souladu se zákonem i rozhodnutí původního zastupitelstva obce Zlechov, umístit autobusovou zastávku výhradně naproti domu pana Churého? Při realizaci opět nebylo jednání s odborem dopravy, ale s odborem výše uvedeným. Pokud bylo jednání, existuje o tomto jednání nějaký zápis nebo protokol? Odpověď ve smyslu, že projekční práce na průtahu obce započaly již v roce 2009-2013 a s autobusovou zastávkou u obecního úřadu se nepočítalo je zdůvodnění alibistické, jelikož nebylo řečeno proč, nebo z jakého důvodu se s tím nepočítalo? Výmluva na prodloužení docházkové vzdálenosti velkému počtu občanů obce je rovněž alibistická, jelikož rozdíl mezi obecním úřadem a současnou autobusovou zastávkou je troufám si říct v řádu několika desítek, možná sta metrů. Pouze podotýkám, že současná nová zastávka naproti Jednoty je v dohledové vzdálenosti právě k dotčeným pozemkům ve vlastnictví obce (naproti obecního úřadu).V tomto kontextu je třeba připomenout zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění a to přímo ust. § 2 odst. 2, kde je stanoveno, že „Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem“ a dále o ust. § 35 odst. 2 cit. zákona, kde je mimo jiné, stanoveno, že „Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.“ Pouze dvě otázky. Je v souladu s výše uvedenými ustanoveními uspokojování potřeby pana Churého, jako občana obce, aby mu před jeho domem, každý den burácely motory a kvílely brzdy autobusů??  Je to uspokojování jeho potřeby zejména co se týče ochrany a rozvoje zdraví??!

V této záležitosti požaduji zveřejnit mnou dokládané písemnosti – odpovědi na mé dotazy podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění ze strany MěÚ Uh. Hradiště – oddělení dopravního úřadu ze dne  02.01.2020  č.j.: MUUH PO/100414/2019/MazN a dále dopis paní Mgr. Machálkové (právní zástupkyně pana Churého), adresovaný místostarostovi obce dne 25.05.2020.


Odpověď na výše uvedené otázky

K výše uvedeným otázkám pana Klučky, bylo dne 10.6.2020 částečně odpovězeno. Na ostatní otázky, které byly položeny přiloženým dopisem nebylo odpovězeno z toho důvodu, že nebyl schopný přijmout argumenty ostatních členů zastupitelstva obce, kteří se snažili na jednotlivé otázky odpovědět a odešel z pracovní schůze. Argumenty, které mu byly slovně prezentovány, byly oprávněné, zákonné a jednoznačně srozumitelné. Všichni zastupitelé, ale i občané, kteří se zajímají o dění v obci, mohou také využít úředních hodin a přijít na obecní úřad, kde se jim určitě dostane vysvětlení k jejich dotazům.

Kontaktní údaje

Obec Zlechov
Zlechov č.p. 540,  687 10 IČ: 00291609


Starosta
572 597 340
Místostarosta  572 597 399
Úřadovna 572 597 339

Pondělí a Středa
07:00 – 17:00
Úterý a Čtvrtek
07:00 – 15:00
Pátek
07:00 – 12:00
Sobota-Neděle
Zavřeno

Dotace
Hlášení škody v obci

Akce v okolí

Kalendář akcí

Kde nás také najdete?