Mimořádné opatření – uzavření ZŠ a MŠ, knihovny, omezení bohoslužeb – aktualizace 31.3.2020

AKTUALIZACE 31.3.2020

Dne 30.3.2020 bylo vydáno Ministerstvem zdravotnictví opatření, které nařizuje osobám s účinností od 31. března 2020 zákaz pohybu a pobytu na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor,
rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to s výjimkou:
– dětí do dvou let věku a
– řidičů motorových vozidel, jsou-li sami v uzavřeném vozidle.

S účinností ode dne 1. dubna 2020 od 6:00 hod. do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hod. se zakazuje maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou těchto prodejen:

 • potravin,
 • pohonných hmot,
 • paliv,
 • hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
 • lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků,
 • malých domácích zvířat,
 • krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
 • brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
 • novin a časopisů,
 • tabákových výrobků,
 • služeb prádelen a čistíren,
 • opravy silničních vozidel, pokud v provozovně není současně více než 30 osob,
 • odtahy a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích,
 • prodej náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,
 • provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany,
 • prodej zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,
 • pokladní prodej jízdenek,
 • lázeňská zařízení, pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská služba hrazená alespoň zčásti z veřejného zdravotního pojištění,
 • provozování pohřební služby,
 • květinářství,
 • provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví,
 • prodej textilního materiálu a textilní galanterie,
 • servis výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
 • realitní zprostředkování a činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
 • zámečnictví a servisu dalších výrobků pro domácnost,
 • oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost,
 • provozování pohřebiště, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren,
 • myčky automobilů, pokud prodej uvedeného zboží nebo služby představuje převážnou část činnosti
  dané provozovny.

Tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona.

2. S účinností ode dne 1. dubna 2020 od 6:00 hod. do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hod. se zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, vězeňských zařízení); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny), který může probíhat bez časového omezení.

3. S účinností ode dne 1. dubna 2020 od 6:00 hod. do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hod. se zakazuje prodej v provozovnách stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2

4. S účinností ode dne 1. dubna 2020 od 6:00 hod. do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hod. se nařizuje, že prodej nebaleného pečiva se povoluje pouze za splnění těchto podmínek:
 je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob,
 prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny.

5. S účinností ode dne 1. dubna 2020 od 6:00 hod. do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hod. se nařizuje, aby podnikatelé provozující maloobchodní prodejnu potravin se samoobslužným prodejem poskytovali bezplatně zákazníkům u každého vchodu do takové prodejny jednorázové rukavice.

6. S účinností ode dne 1. dubna 2020 od 6:00 hod. do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hod. se zakazuje
 provoz heren a kasin,
 provoz autoškol,
 provoz taxislužby, s výjimkou taxislužby rozvážející potraviny nebo osob s oprávněním řidiče taxislužby,
 provoz samoobslužných prádelen a čistíren,
 přítomnost veřejnosti v prodejnách stavebnin, stavebních výrobků a hobby marketů,
 přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – vnitřní i venkovní sportoviště.

7. S účinností ode dne 1. dubna 2020 od 6:00 hod. do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hod. se zakazuje

prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních a školských ubytovacích
zařízeních. Tento zákaz se nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb:
 osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti
 cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním
povolením na území České republiky.

S účinností ode dne 1. dubna 2020 od 6:00 hod. do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hod. se zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:
a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
b) nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
c) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,
d) cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
e) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,
f) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
g) výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění

1. bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
2. ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně
dobrovolnické činnosti,
3. individuální duchovní péče a služby,
4. veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
5. služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
6. veterinární péče,

h) pobytu v přírodě nebo parcích,
i) cest zpět do místa svého bydliště,
j) pohřbů.

2. S účinností ode dne 1. dubna 2020 od 6:00 hod. do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hod. se nařizuje:
a) osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu 1. písm. a) až j),
b) omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,
c) pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné.

S účinností ode dne 1. dubna 2020 od 6:00 hod. do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hod. se všem orgánům veřejné moci a správním orgánům (dále jen „orgán“) nařizuje, aby v rámci všech svých pracovišť zachovávaly omezený provoz vyplývající z nouzového stavu, vyhlášeného usnesením vlády ze dne 12. března 2020 č. 194, pod č. 69/2020 Sb., spočívající v:

1. omezení práce, státní služby, zejména na ty agendy, jejichž výkon musí být bezpodmínečně kontinuálně zajišťován, a to zejména k zajištění chodu veřejné správy a služeb veřejné správy v nezbytně nutném rozsahu a plnění úkolů vlády České republiky směřujících k dosažení cílů nouzového stavu; ostatní agendy se vykonávají v rozsahu, který neohrozí níže uvedená opatření nutná k ochraně zdraví
státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob (dále jen „zaměstnanci“),

2. omezení osobního kontaktu zaměstnanců s adresáty veřejné správy (s žadateli, s jinými účastníky správních řízení) a dalšími externími osobami (dále jen „klienti/veřejnost“) na nezbytně nutnou úroveň; omezení kontaktů se provede zejména takto:

 • a) omezením či pozastavením výkonu příslušných agend, které nespadají pod vymezení podle bodu 1., pokud by jejich výkon ohrozil opatření k ochraně zdraví zaměstnanců,
 • b) nahrazením osobního kontaktu písemným, elektronickým či telefonickým kontaktem ve všech případech, kdy je to možné, a to včetně kontaktu s ostatními zaměstnanci,
 • c) příjmem veškerých dokumentů od klientů/veřejnosti pouze prostřednictvím pracoviště podatelny, jsou-li zřízeny; vždy, kdy je to možné, se upřednostní elektronická komunikace,
 • d) dochází-li ke kontaktům se zaměstnanci jiných orgánů a institucí, přijetím opatření zabraňujících přímému kontaktu; jednání se provádí za zvýšených hygienických opatření,
 • e) výše uvedená opatření se přiměřeně použijí i pro vnitřní styk zaměstnanců v rámci orgánu,

3. omezení rozsahu úředních hodin orgánů na pondělí a středu v maximálním rozsahu tří hodin v daném dni; o změně úředních hodin orgány vhodným způsobem informují a zveřejní je na svých úředních deskách,
4. zajišťování chodu jednotlivých útvarů orgánu vždy nejnižším možným počtem zaměstnanců přítomných na pracovišti, který je nutno zachovat pro činnost správního orgánu,
5. zajištění činnosti orgánu tak, aby případné karanténní opatření vůči části zaměstnanců neohrozilo akceschopnost orgánu (např. střídání oddělených skupin zaměstnanců orgánu, práce na dálku).

AKTUALIZACE 23.3.2020

S účinností od 23.3.2020 jsou pozastaveny přímé platby od občanů za svoz TDO, psů a hrobových míst. Splatnost místních poplatků je prodloužena do 30.6.2020. Veškeré platby lze provádět pouze bezhotovostně zasláním na bankovní účet 3121721/0100 (Komerční banka, a.s.).

Služby CZECH POINT budou vyřizovány pouze občanům s TP v obci Zlechov.

Vzhledem k mimořádné situaci je provozní doba na kompostárně a sběrném dvoře v Buchlovicích od pondělí 23.2.2020 upravena takto: – po – pá:  7.00 – 15.30 hodin- sobota:  ZAVŘENO

AKTUALIZACE 20.3.2020

Vážení spoluobčané,

vláda od pátku 20.3.2020 nařídila ZÁKAZ všem osobám přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, v čase mezi 7: 00 hod. – až 9: 00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu, osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru. Dále prosíme rodiče, aby poučili své děti o mimořádném opatření: nošení roušky, šály a zejména o shromažďování na veřejných místech.

Roušky na obličej
Děkujeme všem za ušití a poskytnutí roušek pro ochranu obličeje. Dále všem, kteří nabízí pomoc materiální a jinou pomoc.

Roušky jsou k vyzvednutí v prodejně Jednoty nebo na Obecním úřadě na chodbě, kde jsou postupně doplňovány.
Děkujeme také všem, kteří šijí roušky a rozdávají je mezi své známé. Obec zajišťuje dodávku roušek všem svých občanům, k dnešnímu dni byly ušité roušky rozdány všem všem od 70 let věku. Celkem bylo k 20.3.2020 rozdáno občanům přibližně 350 roušek.

Rozvážka obědů
Václav Hrabec s. r. o, Velehrad nabízí dodávání jednorázově balených obědů určených k přímé spotřebě. Kontakt pro objednání: 606 785 047, 602 723 117, 723 046 334

Oznámení farního úřadu

Na základě rozhodnutí vlády se vylučují věřící ze mší svatých. Mše svaté budou odslouženy soukromě na zapsané úmysly. Přítomnost věřících na mších svatých se ruší.

V neděli bude věřícím umožněna individuálně s rouškou a s náležitým odstupem svátost smíření. Proběhne v kostele ve Zlechově od 8.30 do 9.00 hodin v kostele, kde je uzavřená zpovědnice.

Individuální možnost podání svatého přijímání bude umožněna v kostele v neděli 22. března po mši svaté. Snažíme se zajistit sledování této mše ze zlechovského kostela online na kanále youtube.

O možnosti sledování mše svaté bude informováni na stránkách farnosti a obecním rozhlasem.

Farnost Zlechov informuje o možnosti sledovat bohoslužby on-line přes kanál You Tube.

https://www.youtube.com/channel/UChTa6_fRXHolO9ASx_CNs2A/featured.

P.Chmelař prosí o  vyhlášení rozhlasem. Dej odkaz i na  na web obce. Děkuji. Snad to seniorům někdo pustí.

Informace se ke mně dostala až nyní a obratem ji přeposílám.

Více na http://www.farnostzlechov.cz

—————————————————————————————————————–

Vážení spoluobčané,

dle nového nařízení vlády je s účinností od půlnoci ze středy 18.3.2020 na čtvrtek 19.3.2020 do odvolání zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (respirátory, roušky, šátky, šály a jiné obdobné tkaniny) na všech veřejně přístupných místech, kde může dojít ke kontaktu osob na vzdálenost menší než 2 metry (například: autobusové zastávky, dopravní prostředky hromadné přepravy, čekárny, lékárny, pošty, úřady, smuteční síně – pohřby, chodníky v obcích a městech, jednací místnosti, cyklostezky atd.).

Informace k dopravě

V souvislosti s vládním nařízením spočívajícím v omezením pohybu osob v České republice z důvodu zamezení šíření koronaviru bude s platností od středy 18. 3. 2020 do odvolání provoz na všech autobusových regionálních linkách v závazku veřejné služby Zlínského kraje veden podle jízdních řádů, které platí o letních prázdninách. Dále může dojít k zastavení nebo omezení spojů jedoucí do Brna a Ostravy. Rada Zlínského kraje rozhodla o tom, že jízdné zdarma bude v linkových autobusech od 18.3. prozatím do 24.3. 2020. Dále pak se bude nastupovat pouze zadními dveřmi. Podmínkou cestování je, aby si cestující chránili ústa a nos rouškami, či improvizovanou rouškou – např. šálem

Dále prosíme všechny dobrovolníky, kteří by nám pomohli se šitím ochranných roušek. Pokud máte někdo roušky již ušité a můžete je nabídnout, ozvěte se, ihned přijedeme. Snažíme se také sehnat materiál na šití těchto roušek, a proto žádám všechny, kdo umí alespoň trochu šít, aby se přihlásili a pomohli. Tyto roušky bychom rádi nabídli našim starším občanům a těm, kteří nemají možnost si roušku vyrobit. Pokud máte zájem o roušku, obraťte se opět na OÚ a roušku dodáme. Předat již vyrobené roušky můžete přímo na chodbě OÚ.

Opět připomínáme, že nabízíme ve výjimečných a odůvodněných případech, a to z důvodu imobility či zdravotního omezení, možnost nákupu potravin a léků s donáškou do domácnosti.

V případě potřeby nás kontaktujte na tel. čísle 572 597 339, 725 121 076 nebo emailu: podatelna@obeczlechov.cz

Děkujeme všem, kteří nám pomůžou

 

FARNOST ZLECHOV
Informace od otce Chmelaře

vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie koronaviru COVID-19 a v návaznosti na nouzový stav vyhlášený vládou, vydává FARNOST ZLECHOV následující rozhodnutí:

Od čtvrtku 12. března 2020 od 14.00 hodin se až do odvolání ruší všechny (tedy nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti pro širší veřejnost. Mše svaté budou slouženy pouze pro rodiny, které mají zapsaný úmysl mše svaté na daný termín. Počet účastníků může být do počtu 25 osob. Duchovní obnova byla zrušena. Modlitby matek budou probíhat v obvyklém čase s možností podání svatého přijímání.

Po dobu trvání mimořádných opatření je udělen dispens od osobní účasti na mši svaté. V tomto případě je možné Ježíše Krista přijímat duchovně, tedy vyjádřením touhy po jeho přijetí a spojením se s ním v duchovní jednotě.

ZVLÁŠŤ ŽÁDÁME SENIORY, aby Ježíše Krista přijímali duchovně a mše svaté se účastnili prostřednictvím televizního či rádiového přenosu nebo přenosu na nových komunikačních prostředcích.

Pořad bohoslužeb s úmysly mší svatých bude vyvěšen na nástěnce a na webových stánkách farnosti.

Nejbližší termíny bohoslužeb:

Sobota 14.3.2020 v 17.00 hodin – pouze pro rodinu Chlachulovu a Vlčkovu

Neděle 15.3.2020 v8.30 hodin – pouze pro účastníky křtu a rodinu Vávrovu a Bartošíkovu

Více na webu farnosti Zlechov
—————————————————————————————————————–
UZAVŘENÍ KNIHOVNY
Podle nařízení vlády České republiky ze dne 12.3.2020 se až do odvolání pro veřejnost knihovna uzavírá.

—————————————————————————————————————–

Vážení spoluobčané,
vyzývám všechny k dodržování nařízení a zejména hygienických návyků. Ohleduplností k ostatním snížíme míru rizika nákazy nemoci COVID-19. Pro rodiče platí, že MŠ bude po dohodě s ředitelkou ZŠ nadále otevřena. Od pondělí 16.3.2020 bude v omezeném režimu (jedna třída a doporučení rodičům zanechat své děti doma). Plánované Vítání občánků, které se mělo konat zítra tj. 13.3.2020 je ZRUŠENO! Pro aktuální informace sledujte web obce a ZŠ.

 

Vítání občánků, které bylo naplánováno na 13.3.2020 je zrušeno, náhradní termín bude upřesněn. Děkujeme za pochopení.

 

Doplněné informace pro rodiče ZŠ a MŠ Zlechov ze dne 11.3.2020

OZNÁMENÍ

dne 10. 02. 2020 – Čj. MSMT – 11703/2020-1

vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

„Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k uzavření škol“.

V něm doporučuje zvážit omezení nebo přerušení provozu mateřské školy.

Po dohodě se zřizovatelem Obcí Zlechov, zastoupenou starostou obce Ing. Ondřejem Machalou, jsme rozhodli, že provoz Mateřské školy Zlechov bude od 16. 03. 2020 do odvolání omezen.

Z tohoto důvodu se obracíme na zákonné zástupce dětí, které naši MŠ navštěvují, pokud mají možnost dítě si ponechat doma, aby tak učinili. Omluvit dítě můžete přímo paní učitelce, nebo prostřednictvím telefonu 572 597 348.

Děkuji za pochopení

Mgr. Marie Polášková

ředitelka ZŠ A MŠ Zlechov

—————————————————————————————————————–

OZNÁMENÍ

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy si můžete vyzvednout v ředitelně základní školy v pracovní dny od 12.  do 20.3 2020 v době od 7.00 do 10.00 hodin. Jak již jistě víte, rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví jsou z důvodu zamezení šíření koronaviru COVID – 19 od středy 11. 3. 2020 uzavřeny všechny základní školy. Nebude fungovat ani školní družina ani školní jídelna pro žáky školy. Výuka bude proto probíhat v domácím režimu. V provozu zatím zůstává mateřská škola.

Sledujte, prosím webové stránky školy, kde budou dětem zveřejňovány úkoly pro domácí přípravu. Každý učitel zde bude vypisovat učivo, které je třeba doma nastudovat

Děkuji za pochopení.

—————————————————————————————————————–

 

OZNÁMENÍ

Na základě MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ Ministerstva zdravotnictví ČR, se zakazuje s účinností ode dne 11. března 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

na vzdělávání.

Oznamujeme tímto rodičům uzavření Základní školy Zlechov od 11. března 2020 až do odvolání. Žáci budou mít samostudium dle pokynů vydaných vyučujícími.

Sledujte sdělovací prostředky, provoz školy bude zahájen dle pokynů Ministerstva zdravotnictví ČR.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Marie Polášková, ředitelka školy

2020_03_10-mzdr_preruseni_vyuky

Prevence je základ

Kontaktní údaje

Obec Zlechov
Zlechov č.p. 540,  687 10 IČ: 00291609

Číslo účtu: 3121721/0100


Starosta
572 597 340
Účetní 572 597 810
Úřadovna 572 597 339

Pondělí a Středa
07:00 – 17:00
Úterý a Čtvrtek
07:00 – 15:00
Pátek
07:00 – 12:00
Sobota-Neděle
Zavřeno

Veřejná sbírka

Akce v okolí

Kalendář akcí

Hlášení škody v obci

Kde nás také najdete?