E-podatelna

ELEKTRONICKÁ PODATELNA

Informace k provozu elektronické podatelny Obecního úřadu Zlechov

E-mailová adresa elektronické podatelny: epodatelna@obeczlechov.cz
Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích:
Obec Zlechov
čp. 540
Zlechov
6871 10
Úřední hodiny podatelny
pondělí: 07.00 – 17.00
úterý: 07.00 – 15.00
středa: 07.00 – 17.00
čtvrtek: 07.00 – 15.00
pátek: 07.00 – 12.00

Elektronická podatelna je určena pro příjem písemností v elektronické podobě opatřených zaručeným elektronickým podpisem (opatřený kvalifikovaným certifikátem od akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb např. I.CA, nebo PostSignum QCA).

Datové zprávy zaslané úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky úřadu a občany.

Pravidla potvrzování o doručení datových zpráv

Po doručení na adresu elektronické podatelny Obecního úřadu Zlechov obdržíte potvrzení, že vaše zpráva byla doručena.
Úřad zasílá potvrzení první pracovní den, který bezprostředně následuje po dni doručení. Úřad zprávu zasílá na elektronickou adresu, ze které byla zpráva odeslána, pokud odesilatel výslovně nepožádal o zaslání na jinou elektronickou adresu. Pokud se zpráva potvrzující doručení vrátí úřadu jako nedoručitelná, úřad učiní ještě jeden pokus o její doručení.

Vzor zprávy o potvrzení

  • Dne dd.mm.yyyy v hh:mm:ss byla doručena vaše datová zpráva na adresu elektronické podatelny Obecního úřadu Zlechov.
  • Identifikační číslo: xxx
  • Zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance Obecního úřadu Zlechov

Technické parametry přijímaných datových zpráv

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: html, pdf, doc, jpg, rtf , txt, xls.
V případě dalších formátů vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný.

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy

Datové zprávy jsou přijímány na discích CD,DVD na paměťových médiích. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde vám naši pracovníci sdělí, zda jsou technické parametry daného fyzického nosiče akceptovatelné. Nosič musí obsahovat pouze podávanou písemnost a nesmí obsahovat samospustitelné soubory.

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru nebo chybného formátu u přijaté datové zprávy

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru nebo chybného formátu u přijaté datové zprávy. Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software nebo chybný formát, není zpracovávána. Pokud odesilatel neobdrží zprávu potvrzující doručení a zprávu o zařazení do zpracování (viz výše), je pravděpodobné, že se jednalo o takto poškozenou zprávu, kterou nelze zpracovat.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu epodatelna@obeczlechov.cz, případně na poštovní adresu Obecního úřadu Ražice. Dotazy úřad vyřizuje do 3 pracovních dnů ode dne jejich doručení.

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči úřadu činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem. Podle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. musí být z podání zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo jej činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (například elektronická adresa). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží.

Podání podle zákona č. 71/1967 Sb., správní řád (§ 19) musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; současně musí být uveden poskytovatel certifikačních služeb, který certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát k podání připojen, nebo nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 3 dnů doplněno – viz výše.
Podle § 19 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb. musí být z podání patrno, kdo jej činí, které věci se týká a co se navrhuje. Zvláštní právní předpisy mohou stanovit jeho další náležitosti.

Stížnosti, oznámení a podněty podle vyhlášky č. 150/1958 Ú.l. nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem.

Kontaktní údaje

Obec Zlechov
Zlechov č.p. 540,  687 10 IČ: 00291609

Číslo účtu: 3121721/0100


Starosta
572 597 340
Účetní 572 597 810
Úřadovna 572 597 339

Pondělí a Středa
07:00 – 17:00
Úterý a Čtvrtek
07:00 – 15:00
Pátek
07:00 – 12:00
Sobota-Neděle
Zavřeno

Veřejná sbírka

Akce v okolí

Kalendář akcí

Hlášení škody v obci

Kde nás také najdete?